ทำไมต้อง หลักสูตรคู่สมรส รถยนต์ยังต้องการเช็คบำรุงรักษา นักกีฬายังต้องหมั่นฝึกฝน คนที่ประสบความสำเร็จไม่หยุดที่จะเรียนรู้  แล้ว... ชีวิตคู่ ... ของคุณล่ะ? สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ 
 
ร่วมกับ คริสตจักรนิมิตใหม่ จัดอบรมหลักสูตรคู่สมรส ครั้งนี้เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 2 โดยมีนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดอบรมมีขึ้นทุกวันศุกร์ เริ่มวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที 31 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนาโอมี ชั้น 6 
อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
View Detail
  วันที่ 3 มีนาคม 2560 จัดรีทรีตพนักงาน ณ ห้องประชุมเอสเธอร์ ชั้น 6 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  หัวข้อ "Build Up "

  เปิดงานโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และมีคณะกรรมการเข้าร่วม คือ
  นางสาวถนิมพร สรรค์ศิริชัย ประธานฝ่ายกิจกรรม     นางวรรณ๊ พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาคือ
 
  อาจารย์วิทยา วุฒิไกรเกรียง อาจารย์ประจำคริสตจักรสาทร แบ่งปันพระวจนะ ในหัวข้อ " Integrity "
  อาจารย์วิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน จากสำนักงานอาสากาชาด ในหัวข้อ "สื่อสารผ่านใจ สู่หัวใจบริการ"
  ร.ท.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ ผู้อำนวยการมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (YFC) และทีมงาน จัดกิจกรรม "การสร้างทีม"
        
    
 
View Detail
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางวรรณี พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาล มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


      
View Detail
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางนารีบูลย์ ราชคีรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ในหลักสูตร คริสเตียนมอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์ ณ สถานศึกษาปฐมวัยสาทร สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
 
                   

                   

                   

                
View Detail
     ปฐมนิเทศคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่-ที่ปรึกษาและวางแผนงานสมาคมฯ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเอสเธอร์                  ชั้น 6 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
สมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่และที่ปรึกษา จึงได้จัดให้มีการแนะนำการดำเนินงานในภาพรวมของสมาคมฯ ศูนย์ต่างๆของสมาคมฯ
และสมาคมที่อยู่ภายใต้การทำงานของสหพันธ์สมาคมฯ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงวิธีการทำงานและโครงสร้างระหว่างกัน รวมถึงการให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ
อาทิ ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ โครงสร้างการบริหารงานของสมาคมฯ  บทบาทหน้าที่กรรมการอำนวยการ/กรรมการบริหาร/ประธานฝ่าย และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่
และที่ปรึกษา ได้ร่วมกันนมัสการพระเจ้า แบ่งปันพระวจนะโดย อาจารย์วิทยา วุฒิไกรเกรียง อาจารย์ประจำคริสตจักรสาทร  และแบ่งปันประสบการณ์  
ข้อมูลการทำงานจาก  YWCA Global Leadership โดย Ms.Mimi Han Vice President,World YWCA ได้ร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ                    หัวข้อ ”เป้าหมายของสมาคมฯ”โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น-กลาง-ยาว และแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการอำนวยการวาระปัจจุบัน
 
View Detail
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่าย

จัดหาทุน และนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม โดยสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity

Bazaar 2015 มาสนับสนุนโครางการผ่าตัดเนื้อต้อลม และอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
View Detail

แกลลอรี่ ทั้งหมด