ยินดีต้อนรับ สู่ YWCA of Bangkok

เราดำเนินพันธกิจเพื่อเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อประกาศเกียรติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพันธกิจต่างๆ ของทางสมาคมฯ

Day Camp

Day Camp ปฐมวัย ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมหลากหลายให้เด็กเลือกลงมือทำงานตามความสนใจ โดยจะมีเวลาของวงกลมใหญ่ ที่ให้เด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเด็กได้เรียนรู้ ฝึกบุคลิกภาพในการคิด ตัดสินใจเลือก การรอคอย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การเคารพสิทธิ การเป็นมิตร การแบ่งปัน ฯลฯ

อ่านรายละเอียด

Junior Camp

ปิดเทอมนี้พักสมองซีกซ้ายผ่อนคลายด้วยสมองซีกขวากันดีกว่า กับค่ายบูรณาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสนุกกบกิจกรรมศิลปะในแขนงต่างๆ ร้อง เล่น เต้น รำ และกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อ่านรายละเอียด

YWCA International House

ทำเลที่ดี กลางเมือง
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

อ่านรายละเอียด