พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
 
พนักงานสมาคมywcaกรุงเทพฯสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยการรดน้ำและขอพรจากผู้ใหญ่ใจดี 
คุณมาลาตี โกสุม เลขาธิการ พี่เกษ และครูแมม ...ขอพระเจ้าอวยพร
View Detail
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ไปเยี่ยมเยียนโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการ จัดที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมาก พร้อมทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย โดยมี พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นายไกรสร แก้วพิพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการของมูลนิธิสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ
View Detail
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ำสุขสันต์ จำนวน 3 ห้อง เพื่อประโยชน์ต่อครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน พร้อมทั้งซื้อชุดพละให้แก่นักเรียน ณโรงเรียนบ้านเวฬุวัน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
View Detail
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ปฐมวัย  YWCA  กรุงเทพ ทำการสอนในระบบมอนเตสซอรี่  บนพื้นฐาน พระคัมภีร์    ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เป็นการส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่จะศึกษาหาความรู้ มีความมานะ พยายามที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและปั่ญหาต่างๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคตของบุตรหลาน


 
View Detail
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางบุญนาง กันสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกตะแบกพร้อมสมาชิกลูกบ้านบ้านโคกตะแบก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปทำพิธีมอบตู้กดน้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน ในการนี้นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
View Detail
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบูรณ์ แก้วสุรินทร์ ทำการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) พร้อมคณะครูเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ในการนี้นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
View Detail
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภรณ์ พงศ์พีรภัทร นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ นครราชสีมา ข้าราชการในพื้นที่พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านรุ่งสว่างสามัคคี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปมอบถนนคอนกรีตเพื่อชุมชน ในการนี้ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ นายกสหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
View Detail
 
 

แกลลอรี่ ทั้งหมด