เด็กทุกคนที่ผ่านหลักสูตร มอนเตสซอรี่ ของสมาคมฯ จะมีการพัฒนาการที่ดี
สนุกกับการเรียนรู้ และ อบอุ่น

การศึกษาแบบมอนเตสซอรี (Montessori)

  

         ระบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่  การเรียนรู้ที่มุ่งมองไปที่ชีวิตเด็กเป็นสำคัญ เด็กคือผู้ที่ได้รับการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยงานที่เหมาะกับวัย พัฒนาการและความพร้อมอย่างเป็นระเบียบขั้นตอน ทุกคนมีเสรีภาพ อิสระที่มีขอบเขตสำหรับเด็ก โดยการฝึกฝนด้านบุคลิกภาพ ให้เด็กมีความเคารพผู้ใหญ่ รู้จักเชื่อฟัง การขอบคุณ การฝึกฝนการควบคุมตนเอง มีความมั่นใจ  ซื่อสัตย์  ทั้งในการอยู่ร่วมกับคนอื่นต้องเรียนรู้การสร้างมิตรภาพ รู้จักช่วยเหลือ รักและมีเมตตา ด้วยความขยัน มีระเบียบ สร้างสรรค์เสมอ 

          หากชีวิตน้อย ๆ เหล่านี้ ได้รับการปลูกฝังด้วยสิ่งที่งดงาม เชื่อได้ว่าจะเกิดผลได้อย่างสวยงามแน่นอน ด้วยวิธีการเรียนที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เลือกอย่างเสรี ทำให้การเรียนรู้นั้นสนุกสนานเริ่มจากงานชีวิตประจำวันที่เห็นเป็นประจำถูก ประยุกต์มาไว้ในชั้นเรียน อุปกรณ์ประสาทสัมผัสตามมาตรฐานของมอนเตสซอรี่สากล   วิธีการและอุปกรณ์ที่ช่วยให้รู้จักค่าและตัวเลข จำนวนคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจอย่างมาก  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ก็ง่ายในการจดจำ นอกจากนี้เด็กได้เรียนรู้โลกกว้างเชิงวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจดจำ พร้อมด้วยกิจกรรมนำสู่การฝึกมือให้พร้อมเขียน
   
          ด้วยขั้นตอนพัฒนาการการเรียนรู้ที่เป็นลำดับ คือ การ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  เด็กจะพร้อมในการก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยความสุขยิ่ง
   
 

บุคลิกลักษณะของเด็กมอนเตสซอรี่

เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ในการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
ควรได้รับการพัฒนาให้เกิดสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. รักความมีระเบียบ  เด็กที่สามารถทำตัวได้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของมอนเตสซอรี่แล้วจะแสดงออกถึงการมีความสุขที่จะจัดสิ่งต่างๆ ให้มีระเบียบเรียบร้อย เพราะอุปกรณ์และของทุกอย่างที่มีวางเฉพาะเป็นลำดับอยู่แล้ว
  2. รักในการทำงาน เด็กจะแสดงออกมาให้เห็นถึงสมาธิในการทำงานที่เลือกเอง มอนเตสซอรี่ได้บอกว่างานที่เด็กได้เลือกขึ้นมาเองตามธรรมชาติของเขาที่อยากจะทำ  อยากจะรู้ เด็กจะมีสมาธิในการทำงาน เพราะงานและกิจกรรมนั้นๆ ตรงตามความต้องการของเขา
  3. สัมพันธ์กับความจริง มอนเตสซอรี่จะบอกว่า เด็กจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่แสวงหาและเข้าใจในสิ่งแวดล้อม  มีพัฒนาการแสดงถึงความหยั่งรู้ถึงลักษณะความจริงในขณะที่เขาเรียนรู้และปรับสู่สิ่งแวดล้อม
  4. รักในความสงบและทำงานได้คนเดียว เด็กควรเพิ่มพลังของสมาธิสูงขึ้นเมื่อทำงานกับเด็กคนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจ  มอนเตสซอรี่พบว่าในช่วงสงบของเด็กนี้ถึงจะเป็นช่วงสั้นๆ  นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกของความมีวินัยในตัวเองแล้ว ยังได้ช่วยสร้างวามสงบภายในจิตใจให้แก่เขาด้วย
 
                 
 

          จาก 4 ใน 11 ข้อ ที่พึงมีในชีวิตเด็กมอนเตสซอรี่  ซึ่งอาจารย์ยุวดี  วาณิชวิทย์  ที่ปรึกษาหลักสูตรคริสเตียนมอนเตสซอรี่  บนพื้นฐานพระคัมภีร์  ได้นำมารวบรวมไว้เพื่อเป็นคู่มือในการฝึกฝนครูและเด็กที่ทำงานร่วมกัน  หากว่าวันนี้ท่านยังมองเห็นบุคคลิกลักษณะอย่างนี้ในชีวิตลูก ใคร่ขอให้หนุนใจส่งเสริม ให้กำลังใจลูกและเหนือสิ่งอื่นใดในการสอนเด็กนั้นต้องไม่ลืมว่า 
 
                             “การกระทำ ดังกว่าคำพูด” 
 
                  หากจะสอนให้ลูกไม่เอะอะโวยวาย เราต้องเป็นคนควบคุมตนเอง มีสมาธิ  ระมัดระวังในการโต้ตอบกับสถานการณ์ต่างๆ ตาน้อยๆ คู่นั้นเฝ้ามองอยู่ ยังไงเสียอย่าให้การกระทำของเราไปขัดกับคำสอนที่เราสอนและปรารถนาให้เขาทำให้ได้ แต่เราเองทำไม่ได้....
 


 
หลักสูตรคริสเตียนมอนเตสซอรี่
ลูกรักเรียนรู้แบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่          
 


 

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนมาตรฐาน สู่ Thailand 4.0