สมัครสมาชิก หรือ สนับสนุนทุนการศึกษา

ชื่อ

ชื่อภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

เกิด

อายุ

ปี

เชื้อชาติ

สัญชาติ

อาชีพ

ศาสนา

เป็นสมาชิก
คริสตจักร

สังกัด

รับศีลบับติสมาปี

สมัครสมาชิกประเภท


สถานะการศึกษา

ระดับ

ชื่อสถานศึกษา


ที่อยู่ปัจจุบัน

โทรศัพท์

LINE

Facebook


ชื่อบริษัทที่ทำงาน

ตำแหน่ง

ที่อยู่บริษัท

โทรศัพท์

อีเมล์


ชื่อบุคคลสำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ความสัมพันธ์

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์


งานอาสาสมัครที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่สนใจเข้าร่วม

 

ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เป็นที่เข้าใจดีแล้ว และยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ทุกประการ