พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ร่วมพิธีมอบ "ศาลาอเนกประสงค์" ให้กับมูลนิธิศูนย์พักพิงใจ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

17 พฤศจิกายน 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบ "ศาลาอเนกประสงค์" ให้กับมูลนิธิศูนย์พักพิงใจ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้จากการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ในการนี้ ศจ.ดร.สมาน มากสุข ศิษยาภิบาลคริสตจักรพักพิงใจ คริสตจักรภาค 15 พะเยา พร้อมพี่น้องผู้รับใช้ เป็นผู้รับมอบ