พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

13 กุมภาพันธ์ 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ

7 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสุดาวัลย์ คมธรรม อุปนายกที่ 1/ เหรัญญิก/ประธานฝ่ายบัญชี-การเงิน นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางวิมลศิริ เอกวาที ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางมะลิวัลย์ พันธสัญญากุล ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี นางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมพิธีมอบสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเรียน อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุธรรม นามนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ