การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด

10 กันยายน 2561 นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี ท่านเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้รับมอบ

10 กันยายน 61 แกลอรี่-กรุงเทพ