พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ 

14 มีนาคม 61 แกลอรี่-กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ไปเยี่ยมเยียนโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการ จัดที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนมาก พร้อมทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วย โดยมี พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นายไกรสร แก้วพิพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการของมูลนิธิสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ