พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

พิธีมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

2 มีนาคม 61 แกลอรี่-กรุงเทพ
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ปฐมวัย  YWCA  กรุงเทพ ทำการสอนในระบบมอนเตสซอรี่  บนพื้นฐาน พระคัมภีร์    ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัติให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เป็นการส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่จะศึกษาหาความรู้ มีความมานะ พยายามที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปกครองที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและปั่ญหาต่างๆ เพื่อความสำเร็จในอนาคตของบุตรหลาน