พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านอีเติ่ง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

27 กุมภาพันธ์ 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนายกสมาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านอีเติ่ง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็ก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู,นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมรับมอบ