พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ประกาศกิตติคุณแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

20 เมษายน 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 20 เมษายน 2566
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ นำโดยคุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ไปเยี่ยมเยียน และประกาศกิตติคุณแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในการเยี่ยมเยียนแต่ละครั้งจะมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม ร้องเพลง พร้อมแบ่งปันคำพยานชีวิตและประกาศพระกิตติคุณ พร้อมทั้งมอบไข่ ข้าวสารและชุดของขวัญแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 23 ชุด และเยี่ยมผู้ป่วย QCU ซึ่งเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 7 คน ในการนี้มีผู้ป่วยตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ จำนวน 4 คน