มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพระคริสตธรรม จำนวน 4 คน

14 กันยายน 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
14 กันยายน 2563
เพื่อสร้างความเป็นผู้นำด้านการรับใช้พระเจ้าและออกไปขยายแผ่นดินของพระเจ้า ตามพระมหาบัญชา มัทธิว 28:19-20
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ และกรรมการฝ่ายศาสนา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพระคริสตธรรม จำนวน 4 คน ดังนี้
• นางสาวอรณี เผล่อโต๊ะ สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) ปี 3
• นายสุวัฒน์ ชูพิพัฒน์พงศ์ สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) ปี 2
• นายโยเซฟ จะล้า โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (TBTS) ปี 3
• นางสาวพะนี เกียรติยิ่งศิริ โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (TBTS) ปี 1