มอบเงินสนับสนุน การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ มูลนิธิบ้านมานาโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

16 กันยายน 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
14 กันยายน 2563 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการ มอบเงินสนับสนุน การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ มูลนิธิบ้านมานาโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยมีนางสาวจริยา ทวีแสงสกุลไทย ประธานมูลนิธิบ้านมานาโพธารามและ ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ