ร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 กุมภาพันธ์ 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
6 กุมภาพันธ์ 2563 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสุดาวัลย์ คมธรรม อุปนายกที่ 1/ เหรัญญิก/ประธานฝ่ายบัญชี-การเงิน นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางวิมลศิริ เอกวาที ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางมะลิวัลย์ พันธสัญญากุล ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี นางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์ศราวุธ เรืองสนาม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี ทีมคุณหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ