** ประกาศยกเลิกการจัดค่าย Junior camp  **
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่ง

3 กุมภาพันธ์ 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
** ประกาศยกเลิกการจัดค่าย Junior camp  **
     ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่งให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  โดยให้ชะลอการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่นการฝึกอบรม และค่าย รวมทั้งไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้       
     สมาคมฯ จึงขอประกาศยกเลิกการจัดค่าย Junior Camp เพื่อร่วมป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันตราย และให้ความร่วมมือกับทางราชการให้ประเทศเราพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยดี    ทั้งนี้ สมาคมฯจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนไว้ โดยขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสารมา ดังนี้ 1. ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง)  2.สำเนาบัตรประชาชน ลงนาม เพื่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน 3.สำเนาบัญชีธนาคารของผู้รับเช็ค 

ประกาศ ณ วันที่  3 มีนาคม 2563  
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ