**งดชั้นเรียนโยคะชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 จะกลับมาเป็นภาวะปกติ *  

9 มีนาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ