วันที่ 3-5 ,10 กันยายน 2562  จัดกิจกรรม รักตน รักคน รักษ์โลก ครั้งที่ 1

3 กันยายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 เจ้าหน้าที่แผนกศาสนาและแผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม รักตน รักคน รักษ์โลก ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาและให้ความรู้ การป้องกันตนเอง การรักตนเองและผู้อื่นจำนวน 4 โรงเรียน คือโรงเรียนประถมนนทรี จำนวน 106 คน โรงเรียนวัดบำรุงรื่น จำนวน 119 คน โรงเรียนวัดสร้อยทอง จำนวน 65 คน และโรงเรียนวัดคลองกลันตัน จำนวน 90คน