กิจกรรมวันคริสตมาสของสมาคมYWCAกรุงเทพ 

19 ธันวาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
กิจกรรมวันคริสตมาสของสมาคมYWCAกรุงเทพ เพื่อนำความรักของพระเยซูคริสต์ไปยังที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ขอพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรทีมงาน