โครงการรักตน รักคน รักษ์โลก ปีที่8

29 สิงหาคม 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ  จัดโครงการรักตนรักคนรักษ์โลก เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และให้ความรู้ การป้องกันตนเอง รักผู้อื่น และรักษาธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้าง ให้กับเด็กในโรงเรียน
วันที่ 23-24 กันยายน 2560 จ.ชลบุรี