เดิน-วิ่ง การกุศล

วันเสาร์ ที่  21   มิถุนายน  2557   สมาคม YWCA – ศูนย์พัทยา  นำโดย คุณไพรชิตร เจตะภัย  ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ –ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา  จัดกิจกรรมหารายได้เข้าโครงการต่างๆ  เข้าสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา โดยการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลบนชายหาดพัทยา  เพื่อเด็กและสตรี  2014   ครั้งที่  2 โดยมี คุณอิทธิพล  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา  และอดีต สส.คุณปรเมศ  งามพิเชษฐ์  ร่วมเปิด –ปิด งาน และมีหน่วยงานหลายองค์กร ร่วมมือช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

   
View Detail
ช่วยเหลือสังคม

วันอังคาร ที่  6   พฤษภาคม  2557  คุณไพรชิตร  เจตะภัย  ประธานสมาคมฯ  -ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการ  
คุณอุมาพร  รชตวัฒน   คุณนันทา  สิงห์โนนตาด    คุณหมอณัฐณิชา   ลอยชื่น พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ – ศูนย์พัทยา และน้องๆ โรงเรียนชลบุรีการบริบาล เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ   ได้มาร่วมตัดผม แจกไอศครีม และขนม  ให้กับเด็กๆบ้านครูบุญชู   

View Detail
อบรมมอนเตสซอรี่ 

โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา จัดอบรมครูเรื่องการสอนตามความคิดมอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2557
โดยมีคุณครูจากสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานพระคัมภีร์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
จำนวนกว่า 70 คน  อาจารย์ยุวดี วาณิชวิทย์ ที่ปรึกษาโปรแกรม เป็นวิทยากร โรงเรียนได้ส่งครูเข้าร่วม 7 ท่าน
คือ คุณครูรุ่งนภา พรมชื่น คุณครูรุ่งนภา ธาราดล คุณครูรัตนา วินทะไชย คุณครูลลิตา ชาญชรา คุณครูวรรณวิสา นาพรม คุณครูนิตยา หลงชิน
และคุณครูขัตติยา วงค์ษาแก่นจันทร์ โดยมีคุณครูเสาวณีย์ จันทร์หอม เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตุการณ์  มอบเกียรติบัตรโดย
เกรียงศักดิ์ วาณิชวิทย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร องค์การพันธกิจฟ้าเมืองไทย 

   
View Detail
พิธีไหว้ครู

โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณคุณครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณเรณู ปัดถามา หัวหน้าแผนกศาสนกิจ เป็นประธาน

     


View Detail
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่สมาคม YWCA กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี นำโดยคุณเกษราภรณ์ เรือนหล้า รองเลขาธิการฯ – ศูนย์ชลบุรี
ได้ทำพิธีรดน้ำดำหัว คุณจิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการสมาคมฯ – ศูนย์ชลบุรี , คณะกรรมการ สมาคมฯ และอาจารย์ยุวดี  วาณิชวิทย์ ในเทศกาลสงกรานต์  และ โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา นำโดยคณะครู และนักเรียน ดำหัวขอพร คุณเกษราภรณ์ เรือนหล้า รองเลขาธิการสมาคม YWCA กรุงเทพฯ - ศูนย์ชลบุรี คุณเรณู ปัดถามา หัวหน้าแผนกศาสนา และคุณครูรวิสรา จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

   
View Detail
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 คุณจิตรา วรรธนะสิน ประธานคณะกรรมการสมาคม YWCA กรุงเทพฯ - ศูนย์ชลบุรี
พร้อมด้วย คุณละเอียด รัตนผล ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ชลบุรี /คุณเกษราภรณ์ เรือนหล้า /คุณเรณู ปัดถามา และคุณสุกัญญา เจริญสุข
เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 6 รอบ ของคุณจิตรา วรรธนะสิน
ณ โรงเรียนวัดโคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และจัดกิจกรรม โดยทีมกิจกรรมแผนกศาสนาศูนย์ชลบุรีและคริสตจักรชลบุรี 

   
View Detail
รักคน รักตน รักษ์โลก

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 แผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ - ศูนย์ชลบุรี ร่วมกับ ฝ่ายศาสนา และฝ่ายกิจกรรม
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ซึ่งนำโดย คุณเกษราภรณ์ เรือนหล้า รองเลขาธิการสมาคมฯ - ศูนย์ชลบุรี คุณครูประทุม ชัยอักษรเวช
ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายศาสนกิจและการศึกษา คุณสมโชค ไวยรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายอาคารสถานที่
ได้เข้าไปทำกิจกรรมรักคน รักตน รักษ์โลก และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ที่โรงเรียนวัดทรงธรรม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 
View Detail
มอบรองเท้าแก่เด็กนักเรียน

คุณเกษราภรณ์  เรือนหล้า รองเลขาธิการสมาคมฯ – ศูนย์ชลบุรี , คุณเรณู  ปัดถามา หัวหน้าแผนกศาสนกิจ ,
คุณจักรพงษ์  ดาวเรือง จากคริสตจักรชลบุรีและคุณสุกัญญา  บูรณะสิน อนุกรรมการแผนกสังคมสงเคราะห์
มอบรองเท้าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งยอและโรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 
และได้จัดกิจกรรมนันทนาการ รวมทั้งมอบเงินเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้แก่เด็กๆ ด้วย

View Detail
             
       สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  จัดงาน “พิธีมอบทุนการศึกษา”
ประจำปี 2553 ใน “โครงการครอบครัวอบอุ่น”  เมื่อวันอังคารที่  31  สิงหาคม  2553  ณ  ห้างสรรพสินค้าไมค์ ช้อปปิ้งมอลล์พัทยา ชั้น 5  จ.ชลบุรี  จาก 55 โรงเรียนในโครงการฯ มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ  400  คน  รวมเป็นเงิน  493,500.00 บาท


View Detail