15 กุมภาพันธ์ 2562 นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ สมาคม YWCA กรุงเทพ มอบเงิน 50,000 บาท 

15 February 62 News - Bangkok
สนับสนุนพันธกิจการจัดค่ายประกาศและอบรมวิชาการผู้รับใช้ แก่กลุ่มสามัคคีธรรมแบ๊บติสต์ร่มพระคุณ โดยอาจารย์สมบูรณ์ องุ่นศรีประธานกลุ่มฯ เป็นผู้รับมอบ