21 ธันวาคม 2561 สถานรับเลี้ยงเด็กYWCAกรุงเทพฯ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันคริสตมาส....

21 December 61 News - Bangkok
สถานรับเลี้ยงเด็กYWCAกรุงเทพฯ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันคริสตมาสให้กับเด็กและผู้ปกครอง มีการนมัสการพระเจ้า ชมการแสดงของเด็ก มอบของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน