พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

9 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
9 มีนาคม 2564
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ มอบสนามเด็กเล่น ให้แก่โรงเรียนบ้านโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็ก อีกทั้งยังมอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียนการสอนและกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโซงด้วย