พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนการจัดโครงการ สร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวสตรี ด้านอนามัยเจริญพันธุ์

10 ธันวาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนการจัดโครงการ สร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวสตรี ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ค่าย “พลังเยาวสตรี....เพื่อนใจวัยทีน” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ วัตถุประสงค์ในการจัดค่าย เพื่อให้เยาวสตรีได้เรียนรู้ฐานคิดด้านสุขภาวะเพศ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวสตรีรับผิดชอบตนเองต่อสังคม รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำและเรียนรู้ถึงวิธีการให้คำปรึกษาเบื้องกับผู้ประสบปัญหาได้