พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ฝ่ายพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมค่าย YWCA Junior's Camp สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา

10 พฤศจิกายน 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดยฝ่ายพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมค่าย YWCA Junior's Camp สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา โดยมีเด็กจากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วม จำนวน 49 คน
ซึ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเเละพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีทักษะด้านวิชาการ ด้านศิลปะในเเขนงต่าง ๆ ด้านดนตรี ด้านการเเสดง รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีผ่านคำสอนในพระคริสตธรรม
โดยตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในการจัดกิจกรรมได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครอง และสร้างความสุขแก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก
ทางฝ่ายพัฒนาสังคมขอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำ ทำให้กิจกรรมค่ายครั้งนี้สำเร็จด้วยดี