พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

28 กุมภาพันธ์ 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนายกสมาคมฯ คณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
และโรงเรียนบ้านศาลาประปุน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็ก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมรับมอบ