พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

นมัสการในโอกาสครบรอบ 74 ปีสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

26 มิถุนายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
นมัสการในโอกาสครบรอบ 74 ปีสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
 
หัวข้อ “พระพร”
กล่าวต้อนรับ : โดยนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
อธิษฐานเปิด : โดยอาจารย์วรรณดี คันธวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
แบ่งปันพระธรรม :โดย นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา
อธิษฐานปิด : โดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ อุปนายกที่ 1 และประธานคณะกรรมการสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอับดุลราฮิม สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ