พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

“โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและเยาวชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชน และผู้สูงอายุ

25 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.
“โครงการมอบแว่นตาผู้สูงอายุและเยาวชน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชน และผู้สูงอายุ ชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ทีมีปัญหาทางด้านสายตาและการมองเห็น โดยการตรวจวินิจฉัยโรคทางตา ตรวจวัดสายตา และมอบแว่นตา จำนวน 150 คน
สมาคมฯมอบแว่นตาโดยนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ