พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบแว่นตาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี รวมจำนวนนักเรียนกว่า 90 คน

18 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
18 มีนาคม 2564
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ อุปนายกที่ 1และประธานสมาคมฯ-ศูนย์พัทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เลขาธิการ มอบแว่นตาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคา และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี รวมจำนวนนักเรียนกว่า 90 คน
สมาคมฯตระหนักถึงความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดหรือชนบทที่ยากไร้ เพราะผู้ปกครองนักเรียนยากจน ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากมองเห็นไม่ชัดเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการดำรงชีวิต