คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  นำคณะกรรมการสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการสิ่งแวดล้อม  “สมาคมYWCA กรุงเทพ – ศูนย์พัทยา  ร่วมรักษ์  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ” (ปลูกป่าชายเลน)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  12  สิงหาคม  2553  และปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักการรักษาทรัพยากร และสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความสมดุลย์ทางธรรมชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  2553   ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน  ตำบลเสม็ด   อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี


View Detail

        คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  นำคณะกรรมการสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา ร่วมกับมอบเครื่องอุปกรณ์การแพทย์คือ เครื่องช่วยหายใจ รุ่น P220D ผลิตภัณฑ์ Smiths Medical ประเทศอังกฤษ S/N 0810399  ราคา  200,000.00 บาท (include vat) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ รุ่น SUCTION  FRESCO จำนวน 5 เครื่อง ราคา  30,000.00 บาท   ณ  วันที่  12  สิงหาคม  2553  ณ  ห้องทรายแก้ว ของโรงพยาบาลบางละมุง  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี   เพื่อใช้สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ของโรงพยาบาลบางละมุง  โดยมีผู้ให้การสนับสนุนมาร่วมกันมอบดังนี้

   1. Mr.William  Macey  Charity Chairman of Pattaya Sports Club  จำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
   2. Rotary Club Eastern Seaboard  จำนวนเงิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
   3. German Ladies Club  จำนวนเงิน  15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   4. Dr.Stiassberger  จำนวนเงิน  21,000.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
   5. สมาคม YWCAกรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา จำนวนเงิน  84,000.00 บาท  (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

View Detail
         
              คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา และคุณไพชิตร  เจตะภัย  ประธานฝ่ายรักพัทยา รักษ์สิ่งแวดล้อม สมาคมฯ – ศูนย์พัทยา  จัดทำ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน”  ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  9  กันยายน  2553  โดยสมาคมฯให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้
  • มอบซุ้มเห็ด    1  ซุ้ม
  • มอบพันธุ์เห็ดนางฟ้า จำนวน  500 ก้อน
  • มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน  3,000 ตัว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,000.00 บาท

View Detail

                  คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  นำคณะกรรมการสมาคมฯ ไปร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารใน “โครงการอาหารกลางวัน” ให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง จำนวน 230  คน  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2553  โดยสมาคมฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ จำนวน 10 ชนิด ไปมอบให้กับโรงเรียนฯ เพื่อปลูกเป็นอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนใน “โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” ของโรงเรียนฯ  อีกทั้งสมาคมฯ ได้บริจาคพัดลมเพดาน จำนวน  10 เครื่อง เพื่อติดในห้องสมุดของโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง  ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  และมี “ชมรมคริสเตียนพัทยา”  มาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่น และความสนุกสนาน ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

View Detail

                  คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  นำคณะกรรมการสมาคมฯ ไปร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารใน “โครงการอาหารกลางวัน” ให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง จำนวน 230  คน  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2553  โดยสมาคมฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ จำนวน 10 ชนิด ไปมอบให้กับโรงเรียนฯ เพื่อปลูกเป็นอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนใน “โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” ของโรงเรียนฯ  อีกทั้งสมาคมฯ ได้บริจาคพัดลมเพดาน จำนวน  10 เครื่อง เพื่อติดในห้องสมุดของโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง  ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  และมี “ชมรมคริสเตียนพัทยา”  มาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่น และความสนุกสนาน ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

View Detail
     
            คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องช่วยหายใจ รุ่น P220D ผลิตภัณฑ์ Smiths Medical ประเทศอังกฤษ S/N 0810399  ราคา  200,000.00 บาท (include vat) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ รุ่น SUCTION  FRESCO จำนวน 5 เครื่อง ราคา  30,000.00 บาท  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2553  ณ  สำนักงาน สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ของโรงพยาบาลบางละมุง  และสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา กำหนดจะส่งมอบเครื่องให้กับทางโรงพยาบาล  ในวันที่  12  สิงหาคม  2553  ณ โรงพยาบาลบางละมุง  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี
มีผู้ให้การสนับสนุนดังนี้

   1. Mr.William  Macey  Charity Chairman of Pattaya Sports Club  จำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
   2. Rotary Club Eastern Seaboard  จำนวนเงิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
   3. German Ladies Club  จำนวนเงิน  15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
   4. Dr.Stiassberger  จำนวนเงิน  21,000.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
   5. สมาคม YWCAกรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา จำนวนเงิน  84,000.00 บาท  (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

View Detail


       คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  และกรรมการสมาคมฯ ไปร่วมกันวางพานพุ่มถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ  วันที่  12  สิงหาคม  2553  ณ  บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย  จ.ชลบุรีView Detail


มอบทุนให้โรงเรียน

   
View Detail


วันแม่

View Detail

แกลลอรี่ ทั้งหมด