ค่าย Junior camp ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ
(มีนา-เมษายน)

ปิดเทอมนี้พักสมองซีกซ้ายผ่อนคลายด้วยสมองซีกขวากันดีกว่า กับค่ายบูรณาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสนุกกบกิจกรรมศิลปะในแขนงต่างๆ ร้อง เล่น เต้น รำ และกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ภาพกิจกรรม