วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 10.30น.สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

24 มิถุนายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 10.30น.สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งซ่อม นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับสมาชิก นางนิภวัลย์ องุ่นศรี อุปนายกที่2/ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อธิษฐานเปิด และดำเนินรายการการประชุม โดย นายกสมาคมฯ ชมสรุปผลการดำเนินงานปี 2561รายงานการเงินและงบดุลประจำปี2561 โดยนางสุดาวัลย์ คมธรรม เหรัญญิก และดำเนินการเลือกตั้งโดยนางสาวอัชรี รุ่งนภา ประธานคณะกรรมการสรรหา ผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกคือ ดร.พัชรา วรศะริน และ นางแค๊ตลียา ไตรศักดิผล ....นางวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์ กล่าวแสดงความยินดีกรรมการใหม่ทั้ง2ท่าน และรศ.สุขใจ น้ำผุด ที่ปรึกษากรรมการได้อธิษฐานปิดการประชุม