Day  Camp / Junior Camp   ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ  1 – 19 ตุลาคม 2561

14 กันยายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ

 
Day camp ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ 
                           วันที่   1 – 19  ตุลาคม 2561 (14 วัน)
                                      จัดโดย  ทีมครูปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ   และครูสอนทักษะพิเศษท่านอื่นๆ 

                รับเด็กระดับ ปฐมวัย 1 –  3  ทั้ง หญิง และ ชาย  จำนวน  40  คน

             รับเด็กที่เข้าเต็มค่ายเท่านั้น   ไม่รับรายวัน หรือ รายสัปดาห์ 
                  
สนุกสนานวันปิดภาคเรียน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเด็กปฐมวัยทุกคน ด้วยกิจกรรม
Brain Break    ฝึกสมองซีกซ้ายและขวา     ศิลปะสรรค์สร้าง      ภาษาสนุกในชีวิตประจำวัน
ค่าลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท
ร่วมกันปลูกพืชผัก    เคลื่อนไหวร่างกาย ด้วย เกม เพลง Dance  เต้นรำ และกิจกรรมอื่นๆ   
( ค่าลงทะเบียนรวม ค่าอาหารกลางวัน นม ผลไม้ อาหารว่างบ่าย ค่ากิจกรรม )
รับไม่เกิน 17.00 เท่านั้น
เริ่มรับเด็กเวลา 07.45 น. 
กิจกรรมในห้องเรียนเริ่ม  09.00 – 15.30 น.
15.30 น – 16.30 น. เล่นสนามรอผู้ปกครองมารับ
ค่าล่วงเวลา หลังเวลา
 16.30-17.00น. ค่าล่วงเวลา  50 บาท/วัน
   (โปรดชำระเงินที่ครูเวรประจำวัน)
**สิ่งที่ต้องเตรียมมา กระติก หรือ กระบอกใส่น้ำดื่ม  ที่นอนแบบปิกนิก  ชุดสำรองใส่ไว้ในกระเป๋า 1 ชุด
นมกล่องรสจืด 1 หรือ 2 กล่องตามจำนวนที่ต้องการดื่ม
 
สมัครและโอนเงินได้ที่   บัญชี    สมาคม YWCA กรุงเทพฯ
ธนาคารกรุงเทพฯ    สาขาสวนพลู    200-0-59965-0
ธนาคารกสิกรไทย   สาขาสีลม  001—2-63748-9
ธนาคาร UOB   สาขาไทยวา  094-2-11340-8
ส่งเอกสารการโอนเงินที่     Fax  02-286-3310 Ext.519
หรือ โทรศัพท์  081-868-9322 ,  02-286-1936 # 115 (ฝ่ายปฐมวัย)
www.ywcabangkok.com      E-mail: pratoom@ywcabangkok.com
 

ใบสมัคร   YWCA Junior Camp  ปี 2561 ( เดือนตุลาคม )----->>>> ดาวน์โหลดคลิก
 
 
ชื่อ  ดช/ดญ________________________________________________________________________
 
อายุ____________ ปี วัน/เดือน/ปีเกิด_________________ชื่อเล่น__________________
 
โรคประจำตัว           ไม่มี               มี             อาการ_________________________
 
แพ้อาหาร / หรือแพ้นม
ที่อยู่ _______________________________________________________________________
 
รหัสไปรษณีย์______________________Email:___________________________________
 
โรงเรียน___________________________               ชั้น                                                           มือถือ___________________________________
 
สำหรับผู้ปกครอง
 
ข้าพเจ้า___________________________มีความเกี่ยวข้องเป็น                             
 
กรณีมีเรื่องด่วนติดต่อได้ทางโทรศัพท์ที่    .........................................................
 
อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมได้และกิจกรรมที่สมัคร      
 
YWCA Junior’s Camp  ปี 2561

YWCA Junior  Camp  วันที่ 1-19 ตุลาคม 2561  
 
        ค่าลงทะเบียน 7,700 บาท  ค่าทัศนศึกษา 300 บาท
 
        รายสัปดาห์ละ  3,000 บาท
 
ค่าล่วงเวลา 16.30-17.00/50/วัน ,หลัง 17.00 น. วันละ 100/วัน  
 
 
                                                 
ลงชื่อผู้ปกครอง________________________________ลงวันที่ .............../................/.................
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
ได้รับเงินตามใบเสร็จเล่มที่.................... เลขที่  ............................. จำนวนเงิน .................................บาท
      
  วันที่ออก________________ผู้รับเงิน___________________
 
 
วิธีการชำระเงิน
1.โอนเงิน ในนาม “สมาคม YWCA กรุงเทพฯ”
             1.1 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย         สาขาสำนักสีลม      เลขที่บัญชี  001 -2-63748-9
             1.2 บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ           สาขาสวนพลู          เลขที่บัญชี   200 - 0-59965-0
          1.3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร UOB             สาขาอาคารไทยวา เลขที่บัญชี   794 -1-11340-4
2.ชำระด้วยเงินสด      
          2.1 ฝ่ายการเงิน  ชั้น5  (จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.)    
หมายเหตุ 
1.กรณีโอนเงินผ่านธนาคารกรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สมาคมฯ  แฟกซ์ 02-286-3310   
หรือ โทร. 0-22861936 ต่อ 518,115  , 089-881-4206
2.กรณีผู้สมัครยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม  ทางสมาคมฯขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี