งานมอบทุนการศึกษา  "ลูกพบแม่"

19 สิงหาคม 60 ข่าวสาร - พัทยา

         สมาคมYWCAกรุงเทพ:จัดงานมอบทุนการศึกษา โครงการแม่อุปถัมภ์ ชื่องาน "ลูกพบแม่" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อุปถัมภ์ได้มีโอกาสพบปะนักเรียนทุนที่อยู่ในการดูแล
อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และนอกจากนั้นมีพิธีนมัสการพระเจ้า พิธีมอบทุนการศึกษา ชมวีดีโอของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ชมการแสดงของเด็กนักเรียนทุน เป็นต้น
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น2 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ