YWCA กรุงเทพฯ

ที่อยู่ : 13 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทร : 02-287-3136 , 02-286-3310
โทรสาร : 02-286-3310
อีเมล์ : ywcabangkok2015@gmail.com

เดินทางเพียง 5 นาที ไปยังสุถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (ลุมพินี)
30 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ