ความสามารถพิเศษ
นักเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์
 
  
ประกวดร้องเพลง
 
วันภาษาไทย ได้อันดับ 1
นางสาวสุรีย์  วรางกูร
ระดับชั้น ม.4 โพธินิมิตร
 
 

1.https://youtu.be/_IWKxra6d-c
2.https://www.youtube.com/watch?v=63mKeAXI2zM
3.https://www.youtube.com/watch?v=lht9MzkuKEo
 
 

นายวชิระ  เนตรสุภา 
โรงเรียน บดินทรเดชา
(สิงห์ สิงห์เสนี) นนทบุรี