ครบรอบ 71 ปี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

9 June 61 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม