แถลงข่าวช่อง 7 สี

2 November 60 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม