เยี่ยมเยียนมูลนิธิออทิสติกไทยและบ้านคามิลเลียน

20 October 60 Gallery-Bangkok
ภาพรวม