นายกฯรับรางวัลศิษย์เกียรติยศ

30 August 60 Gallery-Bangkok