กิจกรรมวันคริสตมาสของสมาคมYWCAกรุงเทพ 

19 December 61 News - Bangkok
กิจกรรมวันคริสตมาสของสมาคมYWCAกรุงเทพ เพื่อนำความรักของพระเยซูคริสต์ไปยังที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ขอพระเจ้าคุ้มครองและอวยพรทีมงาน