ครบรอบ 71 ปี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

9 June 61 News - Bangkok
ครบรอบ 71 ปี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ
#ทำความดีเพื่อสังคม. 9/6/2018

ฟังเรื่องราวการฟื้นฟูทรัพยากรแนวปะการังที่เกิดวิกฤตการณ์สูญเสียมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลกที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปะการัง เช่น การเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวหรือเป็นการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า การเปิดหน้าดินที่มีผลทำให้มีตะกอนไปทับถมแนวปะการัง การทำประมงที่ผิดวิธี ตลอดจนขาดความระมัดระวัง และจิตสำนึกต่อการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อการสูญเสียทรัพยากรแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์สวยงามติดอันดับโลก และส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงของชาติ กิจกรรมที่กรรมการ ที่ปรึกษาและพนักงานได้ทำร่วมกันคือ ช่วยกันปลูกเพื่อขยายพันธ์ปะการังเขากวางในท่อพีวีซี และนำปะการังไปปลูกคืนสู่ท้องทะเล 
ขอขอบคุณวิทยากรจาก มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ จ.ชลบุรี