ประกาศ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ.
เรื่อง รับสมัครงาน

11 August 60 News - Bangkok
 
"ประกาศ

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มุ่งเน้นให้สตรีเป็นผู้นำเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สังคมธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม สันติภาพ เสรีภาพ มีศักดิ์ศรี และร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานตามอัตราดังนี้

 
   2.พนักงานทำความสะอาด   1   อัตรา
 
 • เพศหญิง – ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
 • สามารถทำความสะอาดห้องพัก / ห้องประชุม / และบริเวณโดยรอบอาคารได้
 • มีใจรักงานบริการ และงานทำความสะอาด
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ     1     อัตรา
 • เพศหญิง – ชาย อายุ 25  ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีใจรักงานบริการ มีอัธยาศัยที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์โดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำหรับผู้ที่เป็นคริสเตียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 1. หัวหน้าแผนกบัญชี      1        อัตรา
 • เพศหญิง – ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการโดยตรงอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ดูแลงานบัญชี โปรแกรมทางบัญชีทั้งหมด
 • ดูแลงบประมาณการเงิน และปิดงบทางบัญชีได้ทั้งหมด
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ ทุ่มเท อุตสาหะ
 • หากเป็นคริสเตียนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุหมู่  ประกันสังคม 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ค่าครองชีพ  
ค่าทำงานล่วงเวลา ทำงานวันหยุด  ค่าบริการรวม
(สำหรับแผนกห้องพักฯ) ทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ค่าเยี่ยมไข้  สวัสดิการกู้ยืมสำหรับพนักงาน 
ค่ารักษาพยาบาล  วันหยุดประจำปี  ตรวจสุขภาพประจำปี  และสันทนาการต่าง ๆ   เป็นต้น


สนใจสมัครด้วยตนเอง
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
เลขที่ 13  ถนนสาธรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาธร  กรุงเทพฯ  10120 


โทร  02-287-3136  ต่อ  528  แผนกบุคคล