เยี่ยมโรงเรียน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์

30 March 60 News - Bangkok
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เยี่ยมโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์ โดยเข้าพบนายสุขสันต์ ทองใบใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมมอบของที่ระลัก และจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียน อาทิ เล่าเรื่องราวของ พระเยซูคริสต์ ร้องเพลง เล่นเกมส์ ฯลฯ