รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องช่วยหายใจ

3 November 53 News - Pattaya
 
            คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการซื้อเครื่องช่วยหายใจ รุ่น P220D ผลิตภัณฑ์ Smiths Medical ประเทศอังกฤษ S/N 0810399  ราคา  200,000.00 บาท (include vat) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องดูดเสมหะ รุ่น SUCTION  FRESCO จำนวน 5 เครื่อง ราคา  30,000.00 บาท  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  2553  ณ  สำนักงาน สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  โดยได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ของโรงพยาบาลบางละมุง  และสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา กำหนดจะส่งมอบเครื่องให้กับทางโรงพยาบาล  ในวันที่  12  สิงหาคม  2553  ณ โรงพยาบาลบางละมุง  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี

มีผู้ให้การสนับสนุนดังนี้
1.    Mr.William  Macey  Charity Chairman of Pattaya Sports Club  
จำนวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
2.    Rotary Club Eastern Seaboard  จำนวนเงิน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
3.    German Ladies Club  จำนวนเงิน  15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4.    Dr.Stiassberger  จำนวนเงิน  21,000.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5.    สมาคม YWCA กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา จำนวนเงิน  84,000.00 บาท  (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)