ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

22 July 60 News - Bangkok


            สมาคมYWCAกรุงเทพฯ:ประชุมสามัญประจำปี 2560  มีการนัมสการพระเจ้า แสดงผลงานกิจกรรม/โครงการปี2559 และรายงานงบประมาณ เป็นต้น
วันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ ชั้น6 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ