โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ

 

โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ

      โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาครูมืออาชีพขึ้น ในหัวข้อ การสอนภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย ตามแนวมอนเตสซอรี่ ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27 – 29  ตุลาคม 2553  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุวดี  วาณิชวิทย์ ที่ปรึกษาโปรแกรมคริสเตียนมอนเตสซอรี่เป็นวิทยากร